Home || Gwcj 18, 2014, evi : ekvL 6, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
Logout
evRvi weklY
cavb msev`
mv`Kxq
wmGmB msev`
Dc-mv`Kxq
Rjvi msev`
Kvvwb msev`
wWGmB evRvi
wmGmB evRvi
wWGmB mvvwnK wicvU
wmGmB mvvwnK wicvU
wWGmB evRvi cwiwwZ
Aveviv cwiPvjK`i kqvi wewi Pvc ||| bwZevPK cfve coe cyuwRevRvi kqvi weR& wicvU : `xNw`b ci Aveviv ZvwjKvfz Kvvwbjvi cwiPvjK`i kqvi wewi Pvc i nqQ| cwiPvjK`i `yB kZvsk kqvi aviYi
wgDPzqvj dvi fxZ kwkvjx KiZ dv gvbRvi`i Revew`wnZv cևqvRb kqvi weR& wicvU : cyuwRevRvii `xN g`vi KviY gk bvRyK cwiwwZi mw nQ wgDPzqvj dv LvZ| G LvZi ewkifvM dvi BDwbU `i GKw`K
cvK-evRU AvjvPbv || Mvwo Avg`vwbZ Kgvbvi `vwe kqvi weR& wicvU : `k Mvwo Avg`vwbZ we`gvb DP nvi Kgvbvi `vwe RvwbqQ evsjv`k wiKwk fwnKvjm BvUvm Av wWjvm Avmvwmqkb
mvaviY exgv Kcvikbi 22 gvgjvq Szj AvQ AwM exgvi 54 KvwU UvKvi cybtexgv `vwe kqvi weR& wicvU : `ki 45wU emiKvwi exgv Kvvwb mvaviY exgv Kcvikbi AvIZvq wewfb cwjwmi cybtexgv Ki| AwM, gvUi I b G ...
ewmK evsKi FY RvwjqvwZ|| wWGgwWmn Qq KgKZv mvgwqK eiLv kqvi weR& wicvU : ewmK evsKi wZb nvRvi 500 KvwU UvKvi FY Awbqgi AwfhvM evsKwUi mnKvix eevcbv cwiPvjK gvbvqg Lvbmn Qq KgKZvK
wekl UvBeybvji Awdm fvov|| A_ gYvjqi KvQ gZvgZ PqQ weGmBwm kqvi weR& wicvU : cyuwRevRvi msv wekl UvBeybvji Awdm febi fvov Kvb LvZ _K wbaviY Kiv ne m welq A_ gYvjqi KvQ wb`kbv
AvBwcIK wNi cvq 1 jvL 34 nvRvi bZzb gyL || evoQ weI AvKvDU Lvjvi ceYZv kqvi weR& wicvU : AvBwcIK mvgb iL ewbwdwkqvwi Ibvm (weI) AvKvDUi msLv eoQ, nvDRjvZ ixwZgZ weI AvKvDU Lvjvi wnwoK
5 Kvvwbi wWwfW NvlYv kqvi weR& wicvU : cyuwRevRvi ZvwjKvfz 5 Kvvwb 31 wWm^i 2013 mgv A_ eQii Avw_K cwZe`b chvjvPbv Ki wWwfW NvlYv KiQ|
Addvertisement