Home || gvP 10, 2014, mvgevi : dvyb 26, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
Logout
cavb msev`
evRvi weklY
wmGmB msev`
mv`Kxq
Dc-mv`Kxq
Kvvwb msev`
Rjvi msev`
mvwKU eKvi
wWGmB evRvi
wmGmB evRvi
wcB
wgDPzqvj dvX wbU AvmU fjy
mvbvjx evsK Pzwii NUbv Aveviv UK Ae ` KvwU|| `kRyo mgvjvPbvi So kqvi weR& wicvU : GKi ci GK AvjvPbvej NUbvi Rb w`q memgqB mgvjvPbvi kxlB _vKQ mvbvjx evsK| nj-gvK Kjvwi I `yB `dvq myo
DcwZ nQ wewbqvMKvix`i ^v_|| wZ cvlvZ wcwgqvgwenxb AvBwcI I ivBU kqvi Pvb wewbqvMKvixiv kqvi weR& wicvU : evisevi `yej gjwfwi Kvvwb cyuwRevRvi ZvwjKvfzwi Abygv`b `qv, wcwgqvg w`q AvBwcI Ges ivBU kqvii Abygv`b
cUvevsjvi Pqvigvbi wei Awbqg-`ybxwZi AwfhvM|| AwfhvM Z` Abygv`b w`qQ `y`K kqvi weR& wicvU : cUvevsjvi Pqvigvb AavcK W. nvmb gbmyii wei Awbqg I `ybxwZi AwfhvM DVQ| we`yr I Rvjvwb gYvjq mwKZ
Mcexgv LvZ Z`viwKi Afve 2 nvRvi KvwU UvKvi wcwgqvg Avq _K ewZ nQ miKvi kqvi weR& wicvU : miKvwi wb`kbv I kg AvBb Abyhvqx cևZK KvvwbZ Mcexgv Kiv evaZvg~jK| wK G evaevaKZv cwicvjb miKvii ...
75 Nv eve cwkY I wbqvMc~e cixv QvovB exgv GRU jvBm w`Q AvBwWAviG kqvi weR& wicvU : exgv Dbqb I wbqY KZc (AvBwWAviG) exgv eemv cmvii Rb exgv GRU jvBm c`vb Ki| Lv` exgv wbqK msvB
PjwZ A_eQii AvU gvm evswKs LvZ _K mvo 13 nvRvi KvwU UvKv FY wbqQ miKvi kqvi weR& wicvU : PjwZ A_eQii cvq AvU gvm (RyjvB- deqvwii 26 ZvwiL ch) evswKs LvZ _K miKvi cvq mvo 13 nvRvi KvwU UvKv
SzuwKwfwK m`i wecixZ g~jab msiY mg nqQ 91 kZvsk evsK || e_ nqQ 5 evsK kqvi weR& wicvU : SzuwKwfwK m`i wecixZ g~jab msiY mg nqQ AwaKvsk evsK| `ki Zdwmwj 56 evsKi 51wU evsK G g~jab msiY
Addvertisement