Home || gvP 09, 2014, iweevi : dvyb 25, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
Logout
cavb msev`
evRvi weklY
wmGmB msev`
mv`Kxq
Dc-mv`Kxq
Rjvi msev`
GwRGg
mvwKU eKvi
wcB
wmGmB wcB
wWGmB mvvwnK wicvU
wmGmB mvvwnK wicvU
we`yr LvZi Dbqb 3 eQii AwaK mgqI Avjvi gyL `Lwb || cuywRevRvi _K A_ msMևni cwiKbv kqvi weR& wicvU : we`yr I Rvjvwb LvZi Dbqb `ki cuywRevRvii gvag cvq 15 nvRvi KvwU UvKv msMևni mycvwik Kiv njI 3 eQiI
fwelr A_bxwZ cwiKbvq cyuwRevRvi nq DVZ cvi g~jab RvMvbvi AbZg LvZ kqvi weR& wicvU : eemvwqK g~jab RvMvbi Rb ewkifvM D`vv`i evsKi Ici wbfi KiZ nq| Ze hfve cyuwRevRvii cwiwa eo PjQ
Pvjws ewkK A_bwZK eveZvq Dbqbkxj GKwU `k GwMq PjZ dvBbvwqvj BbKzkb GKwU AbZg nvwZqvi kqvi weR& wicvU : cwieZbkxj I Pvjws ewkK A_bwZK eveZvq Dbqbkxj GKwU `k GwMq Pjvi Rb dvBbvwqvj BbKzkb ev Avw_K Afzw
cyuwRevRvi evsKi mvewmwWqvwi cwZvbi wewbqvM msv wicvwUs BmyZ bgbxq Aevb evsjv`k evsK kqvi weR& wicvU : cyuwRevRvi evsKjvi mvewmwWqvwi cwZvbi wewbqvMi Z_ Rvbvbvi welq bgbxq nqQ evsjv`k evsK| GLb _K evsKjvi
evRU NvUwZ c~iYi Dcvq gv 158 Kvvwbi ivR^ duvwK iva KijB me kqvi weR& wicvU : mwZ `ki ivR^ Av`vqi jgvv cvq 11 nvRvi KvwU UvKv Kgvbv nqQ| bZzb jgvv wbaviY Kiv nqQ cvq 1 jvL
exgv wbqY msvi `yejZvi myhvM MvnK`i cjy KiQ exgv Kvvwbjv kqvi weR& wicvU : exgv Dbqb I wbqY KZci (AvBwWAviG) h_vh_ cheYi Afve mvaviY exgv Kvvwbjv MvnK`i AvK Kiv wKsev ...
gvwbjvwis I mvm A_vqb cwZiva evswKs LvZK AwaK mZKZvg~jK eev bqvi civgk kqvi weR& wicvU : Avw_K LvZi ga evswKs LvZ meenr Ges iZc~Y| KvRB gvwbjvwis I mvm A_vqb cwZiva evswKs LvZK AwaK
GLbI Szj AvQ AvBwWAviGi Dc`v KwgwU MVb c֯ve kqvi weR& wicvU : exgv LvZi wbqK msv AvBwWAviG c_Pjv i Kivi ci cvq wZb eQi cwiqQ| wK AvBwWAviGi Dc`v KwgwU MVb c֯ve
Addvertisement